Algemene voorwaarden


Toepassingsgebied.
Huidige algemene voorwaarden (hierna Voorwaarden) zijn van toepassing op elke commerciële transactie tussen Fatmama B.V.B.A. (hierna Verkoper) en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna Klant). Deze voorwaarden zijn essentieel voor de Verkoper en primeren op alle andere algemene voorwaarden, ook op die van de Klant. Er kan enkel van deze voorwaarden afgeweken worden bij uitdrukkelijk schrijven en na wederzijds akkoord tussen de Verkoper en de Klant. Deze voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden die eigen zijn aan elke contractuele verhouding aan. Een stilzwijgen vanwege de Verkoper impliceert geen stilzwijgende aanvaarding van andere algemene voorwaarden. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden aan de Verkoper vragen, die zulks onverwijld aan de Klant overmaakt.

Aanvaarding van de voorwaarden.
De Klant wordt geacht de voorwaarden te kennen, begrijpen en aanvaarden vanaf het plaatsen van een bestelling, ongeacht of de bestelling via een online bestelorder of ter plaatse, in real life, gebeurt.

Bestekken en prijsoffertes.
De bestekken en prijsoffertes opgesteld door de Verkoper zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande lopende de duurtijd van het bestek of de offerte wijzigingen zouden voordoen, behoudt de Verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor zijn prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden. Door de ondertekening van het bestek of de offerte verbindt de Klant zich tot de aankoop van de daarin vermelde goederen en/of diensten. De bestekken en prijsoffertes zijn slechts bindend voor de Verkoper na zijn schriftelijke bevestiging of het versturen van de (voorschot)factuur.

De leveringstermijn.
De leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt en binden de Verkoper niet. Ze zijn louter indicatief. Mogelijke vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper. De Verkoper verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn te leveren, zulks afhankelijk van de specifieke eisen en medewerking van de Klant en van de concrete (al dan niet externe) omstandigheden. Ingeval de redelijke termijn overschreden wordt, geeft de Verkoper daarbij de nuttige duiding aan de Klant.

Duurtijd van de overeenkomst.
Overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant worden aangegaan voor onbepaalde duur. De overeenkomst gaat in na ondertekening van de bestelbon en/of de offerte en ten laatste bij de aanvang van de werken. De Klant kan de overeenkomst opzeggen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, mits een opzegtermijn van 1 (één) maand te respecteren. De voorgenoemde formaliteiten gelden op straffe van nietigheid. Deze clausule geldt behoudens specifieke en schriftelijke afwijking daarvan in de bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Verkoper.

Duurtijd van de overeenkomsten inzake hosting en domeinnaam.
De overeenkomsten inzake hosting en de domeinnaam worden aangegaan voor een duurtijd van 12 maanden. De overeenkomst wordt aan het einde van deze periode automatisch hernieuwd voor dezelfde duurtijd, behoudens ingeval van opzeg door de Klant per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs ten laatste 1 maand voor het einde van de overeenkomst. De voorgenoemde formaliteiten gelden op straffe van nietigheid. Deze clausule geldt behoudens specifieke en schriftelijke afwijking daarvan in de bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Verkoper.

De prijs.
De prijs die door de Verkoper wordt vermeld, omvat de prijs voor de dienstverlening, de goederenprijs en de eventuele transportkosten, exclusief de verschuldigde BTW. Andere onkosten, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) verplaatsingskosten, kosten die verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, andere inningskosten of andere kosten die niet tot de normale overheadkosten van de Verkoper behoren, worden afzonderlijk en in detail aan de Klant aangerekend. Ingeval de Klant bijkomende verzoeken of opdrachten richt aan de Verkoper, die niet opgenomen waren in de initiële offerte, heeft de Verkoper het recht om de bijkomende diensten door te rekenen aan het gebruikelijke uurloon van 125 EUR (excl. BTW) en de materialen aan de op dat ogenblik geldende materiaalprijs.

De betaling.
De prijs is als volgt opeisbaar en wordt zo door de Klant betaald aan de Verkoper, behoudens specifieke en schriftelijke afwijking daarvan in bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Verkoper. De helft van de prijs is opeisbaar bij de ondertekening van de offerte of bij het plaatsen van de bestelling. Dertig procent van de prijs wordt voldaan naar aanleiding van het akkoord van de Klant over de offline en online vormgeving. Het saldo ten bedrage van twintig procent van de prijs is opeisbaar bij de beëindiging van de uitvoering van de overeenkomst of bij de definitieve oplevering (d.i. het online gaan van een website of de aflevering van het drukwerk of drukklare bestanden). De Verkoper behoudt zich echter het recht voor om op ieder moment gedurende de samenwerking de reeds gepresteerde diensten of de reeds aangeleverde materialen te factureren aan de Klant. Ingeval de Verkoper beroep moet doen op externe partijen of andere derden, rekent hij de prijs daarvoor door aan de Klant. De derde partij waarop de Verkoper beroep doet, kan niet gehouden zijn tot prestaties zolang de prijs niet voldaan is door de Klant. Voor langlopende contracten, is de prijs het factuurbedrag. De prijs is dan opeisbaar vanaf de vervaldatum van de factuur, behoudens specifieke afwijking daarvan in bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Verkoper. De prijs is zowel contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper als via een overschrijving op de bankrekening van de Verkoper, zoals vermeld op de factuur.

Laattijdige of niet-betaling.
Ingeval van laattijdige of niet-betaling wordt de prijs van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 12% per jaar vanaf de datum van facturatie, vermeerderd met een schadebeding ten bedrage van 12% van het onbetaalde bedrag, steeds met een minimum van 250 EUR. De Verkoper behoudt zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen. Ten laste van de Klant komen dan ook alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de Verkoper als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverbintenis van de Klant heeft moeten maken. Elke vertraging bij de betaling van de bedragen verschuldigd aan de Verkoper, geeft hem daarenboven het recht om, zonder nadere motivering, zijn prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten tot aan ontvangst van de betaling of te beëindigen. Dit alles gebeurt op basis van een eenvoudig schrijven aan de Klant, verzonden per gewone post of e-mail. De Verkoper neemt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op voor een eventueel nadeel dat de Klant door de opschorting of beëindiging van prestaties zou komen te ondervinden en de Klant zal ter zake geen vordering op de Verkoper hebben.

Opschorting bij laattijdige betaling, bij niet-betaling en bij aanpassingen door een derde partij.
Ingeval de Klant niet volgens de hoger beschreven modaliteiten overgaat tot betaling van de prijs, houdt de Verkoper zich het recht voor om zijn verbintenissen met onmiddellijke ingang op te schorten tot wanneer de prijs betaald is, eventueel vermeerderd met het contractueel bepaalde schadebeding en de verschuldigde interesten. De laattijdige of niet-betaling van facturen die verband houden met online diensten geven dus aanleiding tot het offline halen van de website, tot op het ogenblik dat de betalingen aangezuiverd zijn, eventueel vermeerderd met het contractueel bepaalde schadebeding en de verschuldigde interesten. De Verkoper kan in het geval waarin de Klant niet tijdig overgaat tot volledige betaling tot geen enkele aansprakelijkheid worden gehouden en het is de Klant niet toegestaan om de eventueel reeds aangeleverde materialen of creaties te gebruiken. Hetzelfde geldt ingeval de Verkoper kan aantonen dat een derde partij aan de geleverde goederen of diensten heeft gewerkt. De Klant verbindt zich er immers toe om eventuele wijzigingen aan de door de Verkoper geleverde goederen en diensten eerst door de Verkoper zelf te laten aanbrengen.

De factuur.
De Verkoper factureert louter op digitale wijze via het e-mailadres dat de Klant bij het plaatsen van de bestelling aan hem opgeeft. De Klant moet elke protest van een factuur formuleren via een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, dat gericht is aan de Verkoper, binnen de 7 (zeven) kalenderdagen na verzending van de factuur. De Klant moet het protest uitgebreid schriftelijk motiveren. De voorgenoemde formaliteiten gelden op straffe van nietigheid. Een commerciële geste brengt geen enkele erkentenis met zich mee. Gebrek aan protest binnen die termijn zal onherroepelijk aanvaard worden als aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties en de aanrekening daarvan. Eerder onvoorwaardelijk betaalde facturen kunnen niet opnieuw in twijfel getrokken of geprotesteerd worden. Ingeval de Verkoper afhankelijk is van de aanlevering door de Klant van materiaal, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) informatie of beeldmateriaal, behoudt hij zich het recht voor om vier weken na de goedkeuring van de lay-out van het bestelde goed de Klant te factureren, eventueel vermeerderd met de meerkost die ingevolge de verlopen tijdsspanne verschuldigd is. De Verkoper voert zijn diensten verder uit van zodra het materiaal door de Klant aangeleverd is. Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag of de orderbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden. Elke Klant die een bestelling plaatst met het verzoek om deze aan een derde partij te factureren, is en blijft zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van facturatie akkoord verklaard heeft, behalve in de gevallen waarin de derde partij de bestelbon mee heeft ondertekend.

Uitbesteding van de opdracht aan meerdere ondernemingen.
Ingeval de Klant een (al dan niet meervoudige) opdracht aan de Verkoper én aan derde partijen verstrekt, moet hij de Verkoper daarvan schriftelijk in kennis stellen. De Klant moet uitdrukkelijk melden aan de Verkoper aan welke andere onderneming(en) de opdracht ook werd toegewezen en voor welke aspecten van de opdracht dat gebeurde. Hetzelfde geldt ingeval de opdracht reeds voor de tussenkomst van de Verkoper geheel of gedeeltelijk aan een derde partij werd toegekend.

Aanvaarding van de geleverde goederen en diensten.
De Klant wordt geacht de geleverde goederen en diensten te aanvaarden, tenzij ingeval van een klacht die geformuleerd is per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, gericht aan de Verkoper, binnen de 5 (vijf) kalenderdagen vanaf de levering van het goed of de dienst aan de Klant. De Klant moet de klacht uitgebreid schriftelijk motiveren. De voorgenoemde formaliteiten gelden op straffe van nietigheid.

Aanlevering van materiaal.
Ingeval de Verkoper afhankelijk is van de aanlevering door de Klant van materiaal, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) informatie of beeldmateriaal, komt de Klant deze verplichting na binnen de vijf werkdagen na het verzoek van de Verkoper daartoe. De Verkoper mag autonoom en zonder enige inmenging van de Klant de verschafte informatie verwerken met het oog op de publicatie ervan in het kader van de overeenkomst tussen partijen. De Klant doet afstand van verhaal op alle tekst- en beeldmateriaal. De Klant betaalt de Verkoper de door benadeelde opgelegde of aan benadeelde toegekende schadevergoeding ingeval het door de Klant aangeleverde materiaal het recht van privacy of publiciteit van een derde partij schendt. Ingeval de Verkoper tekst- of beeldmateriaal aanlevert via afhaling van een website die dergelijk materiaal (al dan niet tegen betaling) ter beschikking stelt, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze materialen verkrijgt afhankelijk van de voorwaarden zoals bepaald door deze aanbieder. De gebruikslicentie is niet exclusief.

Annulering van de bestelling.
Ingeval de Klant de bestelling eenzijdig wenst te annuleren, moet hij dit doen via een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, dat gericht is aan de Verkoper. Deze formaliteiten gelden op straffe van nietigheid. Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de Klant voor de aanvang van de werken, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de waarde van de bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR. Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de Klant na de aanvang van de werken, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de waarde van de bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten door de Verkoper en na verrekening van de stand van de werken. Voor specifieke projecten die een bijzondere portfoliowaarde hebben bedraagt de minimale forfaitaire schadevergoeding 500 EUR. De Verkoper behoudt evenwel ten allen tijde zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.

Wijziging of annulering van een afspraak ter plaatse.
De wijziging of annulering van een afspraak ter plaatse moet minstens 24 uur voor de afspraak per e-mail of telefoon gemeld worden aan de Verkoper. Bij gebreke daaraan is de Verkoper gerechtigd om een schadevergoeding van 125 EUR (excl. BTW) aan te rekenen.

Aansprakelijkheid.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn het abnormaal, slecht of verkeerd gebruik van de geleverde goederen of diensten door de Klant, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit. De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn aan het werk of de aanpassingen aan de geleverde goederen en diensten van een andere dienstverlener of van de Klant zelf, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit. De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies van data of gebeurlijke downtime van de door hem gehoste producten, noch voor de (in)directe schade of gederfde winst die daarmee gepaard zouden gaan, vermits de Verkoper zelf geen allesomvattende controle heeft over de goede werking van de hosting. Voor de hosting werkt de Verkoper samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hostingdiensten en de aansprakelijkheid van deze hostingpartner is opgenomen in de Service Level Agreement van de hostingpartner, die deze ten allen tijde kan wijzigen. De Klant kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene SLA aan de Verkoper vragen, die zulks onverwijld aan de Klant overmaakt. De Verkoper staat in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de Klant de hiervoor jaarlijks verschuldigde vergoeding betaalt aan de Verkoper. De rechten verbonden aan de domeinnaam komen uitsluitend toe aan de Klant. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie of materialen. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de gepubliceerde informatie, welke de reden hiervan ook is, mits de Verkoper zich ertoe verbindt om deze niet-beschikbaarheid binnen een redelijke termijn te verhelpen. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de optimalisatie van de software voor andere bestuursystemen dan Windows, Android en iOs en voor andere browsers dan de courante browsers Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome. De Verkoper is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die derden, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) hackers, toebrengen aan de geleverde producten en diensten. De Verkoper houdt zich het recht voor om expliciete, pornografische, illegale of andere niet-wettelijke inhoud uit zijn dienstverlening te weren, zonder dat de Klant daarvoor enig verhaal kan hebben op de Verkoper. Bij het ontwerpen van drukwerken ontvangt de Klant voor het drukken een digitale drukproef in PDF-formaat. De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele na het drukken vastgestelde druktechnische fouten, spellingsfouten, lay-outfouten of fouten in de zinsopbouw, noch voor de kwaliteit van de afgedrukte beelden. De Verkoper is niet aansprakelijk voor het onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken en/of merk. De Klant betaalt de Verkoper de door benadeelde opgelegde of aan benadeelde toegekende schadevergoeding ingeval het door de Klant aangeleverde materiaal het recht van privacy of publiciteit van een derde partij schendt. Het is de Verkoper toegelaten om naar eigen goeddunken, voor de uitvoering van zijn opdracht, een beroep te doen op interne vaste of losse medewerkers of niet tot de business van de Verkoper behorende derden. Indien voor de uitvoering van de opdracht beroep wordt gedaan op dergelijke personen, zal dit door de Verkoper zoveel mogelijk vooraf met de Klant worden besproken. Iedere aansprakelijkheid in hoofde van de Verkoper voor tekortkoming van deze derden is evenwel uitgesloten. In geen geval is een hoofdelijke aansprakelijkheid van de Verkoper samen met de betrokken derde mogelijk. De aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich in elk geval tot de bewezen en werkelijk geleden schade door de Klant, die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Een eventuele schadevergoeding zal in geen geval het totaalbedrag van de reeds gefactureerde diensten overtreffen.

Beëindiging van de overeenkomst.
Partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde beëindigen in onderling overleg. De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen in geval van een laattijdige of niet-betaling. De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische of financiële toestand van de Klant. De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen ingeval hij aantoont dat een verdere samenwerking met de Klant onmogelijk is, bijvoorbeeld (maar niet limitatief) omdat de contractuele afspraken of algemene voorwaarden niet worden nageleefd door de Klant, omdat de Klant in zee is gegaan met een rechtstreekse concurrent van de Verkoper, waardoor de beroepsgeheimen van de Verkoper niet langer veilig zouden zijn, etc. Hetzelfde geldt ingeval de Verkoper kan aantonen dat een derde partij aan de geleverde goederen of diensten heeft gewerkt. De Klant verbindt zich er immers toe om eventuele wijzigingen aan de door de Verkoper geleverde goederen en diensten eerst door de Verkoper zelf te laten aanbrengen. De Verkoper zegt de overeenkomst op per e-mail of gewone brief, gericht aan de Klant. De Verkoper verwijst daarbij uitdrukkelijk naar dit artikel als basis voor de eenzijdige verbreking, waarna door de Verkoper geen schadevergoeding verschuldigd zal zijn aan de Klant en waarbij de Verkoper niet kan gehouden worden tot om het even welke aansprakelijkheid. Webhosting of diensten met betrekking tot de domeinnaam moeten door de Klant worden opgezegd per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs minstens drie maanden voor de vervaldatum van het hostingaccount of de domeinnaam. De Klant kan enkel gebruik maken van het door de Verkoper aangeleverde Content Management Systeem (CMS) gedurende de periode van bestaan van de tussen partijen afgesloten overeenkomst.

Overmacht.
Ingeval de Verkoper de overeenkomst tijdelijk niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-out, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft, geeft dit de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper. Ingeval de Verkoper de overeenkomst definitief niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-out, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft, behoudt hij zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant te beëindigen zonder daarvoor enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.

Eigendomsrecht en intellectuele rechten.
Alle geleverde goederen blijven ten allen tijde eigendom van de Verkoper, zelfs na volledige betaling door de Klant. De Klant kan het eigendomsrecht en de intellectuele rechten die gepaard gaan met de geleverde goederen afkopen van de Verkoper tegen een in overleg te bepalen prijs, die minstens 5 (vijf) maal de kostprijs van het geleverde werk bedraagt. De overdracht van de eigendoms- en andere intellectuele rechten is pas definitief na volledige betaling van de prijs en na de schriftelijke bevestiging van de overdracht vanwege de Verkoper. Elke reproductie, publicatie of tentoonstelling van de geleverde producten en diensten is enkel mogelijk mits voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper. Hetzelfde geldt voor de overdracht van de rechten die uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeien. De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde goederen en diensten slechts te gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij verstrekt werden, gebonden door de licentievoorwaarden die daarop gelden. Een exemplaar van de toepasselijke licentievoorwaarden is op eenvoudig verzoek per brief of e-mail te bekomen bij de Verkoper. Ingeval de Klant de geleverde goederen en diensten ruimer wil gebruiken dan overeengekomen was tussen partijen, moet dat ruimer gebruik schriftelijk en uitdrukkelijk worden bepaald in een bijkomende overeenkomst tussen partijen. Alle teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website van de Verkoper zijn beschermd door het auteursrecht en meer in het algemeen door de verschillende rechten van intellectuele eigendom. De Klant mag geen informatie van de website van de Verkoper overnemen of kopiëren, behoudens een voorafgaande, uitdrukkelijke en geschreven toestemming van de Verkoper daartoe. Een schending van de auteursrechten geeft aanleiding tot een schadevergoeding ten gunste van de Verkoper, zulks volgens de wettelijke SOFAM-voorwaarden. Het is de Verkoper toegestaan om de geleverde goederen en diensten te signeren en/of de naam van de Verkoper uitdrukkelijk te vermelden daarop. Het is de Klant niet toegestaan om de door de Verkoper geleverde goederen en diensten zonder signatuur of vermelding van de naam openbaar te maken, tenzij als er een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper voorligt daartoe. Ingeval de Klant beslist om de hosting van een website via zichzelf of via een derde partij te faciliteren, blijft vermelding van de naam en/of signatuur van de Verkoper op de website verplicht, ingeval de Verkoper het ontwerp en design van die website heeft verzorgd.

Migratie van online projecten.
Onder “migratie” verstaan de Verkoper: de overzetting van een website (al dan niet database-gestuurd) naar een andere hosting. De Verkoper zal zulke migratie alleen maar uitvoeren na een schriftelijke vraag van de Klant, die per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de Verkoper is gericht. De migratie gebeurt aan een uurtarief van 125 EUR (excl. BTW), telkens met een minimum van 800 EUR (excl. BTW). De Verkoper kan niet gehouden zijn met betrekking tot de kwaliteit, inhoud en/of functionaliteit van de website na de migratie. De Verkoper is niet gehouden om de website na afloop van zijn server te verwijderen. Indien de Klant beslist om de migratie zelf uit te voeren of door een derde partij te laten uitvoeren, ontslaat dit de Verkoper vanaf het kenbaar maken van deze beslissing aan de Verkoper van elke verantwoordelijkheid.

Back-up van online projecten.
De Verkoper verzorgt een back-up van 7 (zeven) kalenderdagen. De Klant meldt eventuele storingen binnen de kortst mogelijke termijn aan de Verkoper per e-mail. Ingeval de Verkoper de back-up moet terugplaatsen ingevolge een fout die door de gebruiker of een derde partij, waarover de Klant controle had, werd veroorzaakt, zal daarvoor het standaardtarief van 550 EUR (excl. BTW) worden aangerekend aan de Klant. Ingeval de Verkoper de back-up moet terugplaatsen ingevolge een technische fout of storing of ingevolge om het even welke andere oorzaak die niet aan de Klant toerekenbaar is, zal dit op kosten van de Verkoper gebeuren.

Formuleren van klachten.
De Klant moet elke klacht formuleren via een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, dat gericht is aan de Verkoper, binnen de 5 (vijf) kalenderdagen vanaf de levering van het goed of de dienst aan de Klant. De Klant moet de klacht uitgebreid schriftelijk motiveren. De voorgenoemde formaliteiten gelden op straffe van nietigheid. Een commerciële geste vanwege de Verkoper brengt geen enkele erkentenis met zich mee.

Privacy.
De Verkoper verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de Klant exclusief aan te wenden in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst. De Verkoper behandelt de persoonsgegevens van de Klant met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, behoudens schriftelijke toestemming van de Klant. Conform de Privacywet van 08/12/1992 heeft de Klant op elk moment recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Geheimhoudingsplicht.
Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van elkaar, zulks zowel gedurende als na de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Referentie.
De Klant verklaart zich ermee akkoord dat de Verkoper de aan hem geleverde producten en diensten mag opnemen in zijn referentieportfolio en voor andere promotionele doeleinden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking.

Bevoegdheidsclausule.
Bij geschillen in het kader van een overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant zijn de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd om daarvan kennis te nemen, ongeacht de woonplaats van de Klant of de plaats van levering.

Toepasselijk recht.
Het Belgisch recht is toepasselijk op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant.